Autobiografia

Foto-passaport-2007

Prof.Asoc.Dr.Nexhat Qehaja

I. Informatat personale

Date dhe vendi i lindjes: 02.05.1956 –Rogaçicë, Kamenicë, Kosovë
Address: Matiçan -Prishtinë
E-mail: nexhatq@gmail.com
Phone: +377 (0)44/111 707

II. Shkollimi

1. Shkolla filore : “ 1 Maji ”- Rogocicë, 1971.
2. Shkolla e mesme: Qendra teknike “19 Nëntori ” – Prishtinë, 1975.
3. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Drejtimi i Prodhimtarisë, Diplomë,1980.
4. Sveućilište u Zagrebu, Fakultet Strojarstva i Brodogradnje, Magisterij, Zagreb, 1989.
5. University of Vienna, “Institut fϋr Handhabungsgeräte und Robotertechnik” – Tehnische Universität Wien, specializim në fushën e makinave CNC (Computer Numerical Control), prill/maj 2004.
6. Universiteti Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departmenti i Prodhimtarisë dhe Automatizimit, Teza e Doktoratës, Prishtinë, 2006.

III. Aktiviteti pedagogjik 

1. Asistent, Universiteti Prishtinës, Faculteti i Inxhinierisë Mekanike, Departmenti i Prodhimtarisë dhe Automatizimit, 1981-1992.

2. Ligjerues, Universiteti Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departmenti i Prodhimtarisë dhe Automatizimit, 1993-2006.

3. Prof. Asistent, Universiteti Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departmenti i Prodhimtarisë dhe Automatizimit e Komunikacionit, 2007-2011.

4. Prof. Asoc., Universiteti Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departmenti i Prodhimtarisë dhe Automatizimit, 2011.

IV. PUBLIKIMET SHKENCORE

01. Qehaja, N., “Zavisnost reznih alata i produktivnost rada u procesu eksploatacije”, Punim i magjistraturës, Zagreb, Croatia, 1989.
02. N. Qehaja, “Besueshmëria e instrumenteve metalprerëse në procesin e eksploatimit”,Makineria, Revistë shkencore për teori dhe praktikë në makineri, Viti I, Nr. 2,, faqe 51 – 58. Prishtinë, 1997.

03. Z.Krasniqi, N.Qehaja, “Bilanci energjetik i procesit të prerjes”, Makineria-Revistë shkencore për teori dhe praktikë në makineri, viti II, nr.1 Prishtinë, 1998.

04. N. Qehaja, Z.Krasniqi, “Produktiviteti i punës në vartësi të llojit dhe cilësisë së instrumentit metalprerës”, Makineria, revistë shkencore për teori dhe praktikë në makineri, viti II nr.1, Prishtinë, 1998.

05. Z. Krasniqi, A. Bunjaku, N. Qehaja, “Shpenzimet e përpunimit gjatë regjimeve optimale të prerjes”, Makineria-Revistë shkencore për teori dhe praktikë në makineri, viti III, nr. 1, Prishtinë, 2001.

06. Xh. Berisha, N. Qehaja, “Kualiteti, riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve elektrike në amvisëri në funksion të kursimit të energjisë elektrike”, konferenca e I-rë ndërkombëtare e IEME-së, Prishtinë, 2002.

07. N. Qehaja, A. Bunjaku, H. Osmani, “The reliability of the metal cutting tools on the bases on method of consumation”, The 13th International DAAAM Simposium, Vienna, Austria, 2002.

08. N. Qehaja, A. Bunjaku, H. Mehmeti, H. Osmani:”Analiza krahasuese e vetive prerëse të pllakëzave metalprerëse prej metali të forte standard dhe me dy shtresa mbështjellëse”, simpoziumi i III-të ndërkombëtarë, Materialet dhe përdorimi i tyre, Prishtinë, 2003.

09. Z. Krasniqi, N. Qehaja: “Aplikimi i NC teknologjisë në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme metalo-përpunuese”, Simpoziumi i I-rë, Gjendja dhe perspektiva e Inxhinierisë Mekanike, Prishtinë, 20-21. V. 2004.

10. N. Qehaja, “Hulumtimi i besueshmërisë të instrumenteve metalprerëse gjatë përpunimit me tornim të pistonetave të amortizatorit”, punim doktorature, Prishtinë, 2006.

11. Qehaja, N.; Bunjaku, A.; Salihu, A.; Zeqiri, M.:” The reliabilityof the metal cutting tols on the bases of technological criteria of consumption method”, The 17th International DAAAM Simposium, 23-26TH October Vienna, Austria, 2006.

12. Salihu, A.; Bunjaku, A.; Qehaja, N.; Zeqiqi, H.:”Investigation of bearing ratio of the machined surface profile as afunction of machining conditions”, The 17th International DAAAM Simposium, 23-26TH October Vienna, Austria, 2006.

13. Andonov, I.; Qehaja, N.; Bunjaku, A.: “Simulation modeling of carbide tools wear, BULTRIB 2006, Nacionalna naucno-tehniceska konferencija s medunarodno ucastie, 27 oktomvri Sofia, Bulgaria, 2006.

14. Andonov, I.; Qehaja, N.: “Modeling the cutting forces in turning”, BULTRIB -2006, Nacionalna naucno-tehniceska konferencija s medunarodno ucastie, 27 oktomvri Sofia, Bulgaria, 2006.

15. Salihu, Avdi; Bunjaku, Avdyl; Zeqiri, Hakif & Qehaja, Nexhat; “Temperature research during processing with ceramic plates in turning”, The 1st European DAAAM International Young Researchers` and Scientists` Conference Vienna, 24-27 th October 2007 University of Zadar, Croatia, 2007.

16. Pavlov A.; Andonov I.; Qehaja N.; Pavlov I.: “Simulation modeling of carbide tools wear”, ANNALS of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Volume VI (XVI), ANNUAL SESSION OF SCIENTIFIC PAPERS IMT ORADEA – 2007, May 28-29th Oradea, Romania, 2007.

17. Qehaja N.; Bunjaku A.; Salihu A.; Zeqiri H.: “Determination of the necessity of cutting instruments for turning by means of their wear ” Journal Of The Technical University – Sofia, Plovdiv Branch; Fundamental Sciences And Applications Vol.14(2) – Proceedings Of The International Conference: Engineering, Technologies And Sysytems-TECHSYS’-2009, 29-30th May Plovdiv, Bulgaria, 2009.

18.Salihu A.; Zeqiri H.; Bunjaku A.; Qehaja N.; Kyqyku A.:” Research of the Roughness Profile Height Parametrs of the Surface Machined byTurning”13 th International Research/Expert Conference “Trends in the development of machinery and Associated Technology” TMT- 2009, 16 -21 th October Hammamet, Tunisia, 2009.

19. Qehaja N.; Bunjaku A.; Kacani J.; Salihu A.; Zeqiri H.; Osmani H.: “Mathematical models of flank wear curve during the turning of steel C60E4 “, The 20thInternational DAAAM SYMPOSIUM “Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions” 22-25th October Vienna, Austria,2009.

20. Salihu A.; Zeqiri H.; Bunjaku A.; Qehaja N.; Osmani H.; Kycyku A.: “Research of the horizontal parametars of the roughness machined surface by turning “, The 20th International DAAAM SYMPOSIUM “Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions” 22-25th October Vienna, Austria, 2009.

21. Zeqiri, H.,; Salihu, A., Bunjaku, A., Osmani, H., Qehaja, N., Zeqiri, F.:”Flank wear in turning of hardened steel 42CrMo4”, The 20 th International DAAAM SYMPOSIUM “Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions” 22-25 th October Vienna, Austria, 2009.

22. Qehaja N, Bunjaku A, Kacani J, Salihu A, Zeqiri H, Osmani H.: Mathematical models of flank wear curve during the turning of steel C60E4, The 20th International DAAAM SYMPOSIUM “Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions” 25-28th November Vienna, Austria, 2009.PP 0157÷0158, ISBN 978-3-901509-70-4, ISSN1726-9679.

23. Salihu A[vdi], Zeqiri H[aikf], Bunjaku A[vdyl], Qehaja N[exhat], Osmani H[ysni], & Kyqyku A[zem]: Research of the horizontal parameters of the roughness machined surface by turning, Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium, PP. 0119÷0120, ISBN 978-3-901509-70-4, ISSN 1726-9679, Editor B. Kataliinc, Published by DAAAM International Vinea, Austria, EU, 2009 http://www.daaam.com .

24. Qehaja N, Bunjaku A, Salihu A, Zeqiri H: Determination of the necessity of cutting instruments for turning by means of their wear, JOURNAL Of The Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Fundamental Sciences And Applications, Vol.14(2) 2009 – PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE, Engineering, Technologies And Sysytems – TECHSYS’-2009, 29-30th May 2009, Plovdiv, Bulgaria, 2009, PP. 25

25. Zeqiri H[akif], Salihu A[vdi], Bunjaku A[vdyl], Osmani H[ysni], Qehaja N[exhat] & Zeqiri F[itim]: Flank wear in turning of hardened steel 42CrMo4, Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium, PP. 1363-1364, ISBN 978-3-901509-70-4, ISSN 1726-9679, Editor B. Katalinc, Published by DAAAM International Vinea, Austria, EU, 2009 http://www.daaam.com.

26. Nexhat QEHAJA, Hakif ZEQIRI, Hysni OSMANI, Jorgaq KAQANI, Fitim ZEQIRI: COMPARATIVE ANALYSIS OF METAL CUTING TOOLS RELIABILITY DURING PROCESSING BY TURNING IN LABORATORY CONDITIONS AND EXPLOITATION. 14th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2010, Mediterranean Cruise. PP. 677÷680, ISSN 1840-4944.

27. Hakif Zeqiri, Avdi Salihu, Avdyl Bunjaku, Hysni Osmani, Nexhat Qehaja, Fitim Zeqiri: Chip deformation and its morphology in orthogonal cutting of hardened steel 42CrMo4, 14th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2010, Mediterranean Cruise, 11‐18th September 2010. PP.653÷654, ISSN 1840-4944.

28. Avdi SALIHU, Hakif ZEQIRI, Avdyl BUNJAKU, Nexhat QEHAJA, Azem KYQYKU: CORRELATION RESEARCH OF CUTTING FORCES DURING TURNING. 14th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT2010, Mediterranean Cruise.PP. 21÷24, ISSN 1840-4944.

29. SALIHU A[vdi], ZEQIRI H[akif] M[ehmet], BUNJAKU A[vdyl], QEHAJA N[exhat] & ZEQIRI F[itim]: RESEARCH OF SURFACE ROUGHNESS AVERAGE OF STEEL C45 DURING TURNING. Anals of DAAAM for 2010 & Procedings of the 21st International DAAAM symposium, Volume 21, PP. 0185÷0186, ISBN 978-3-901509-73-5. No 1. ISSN 1726-9679,

30. Salihu AVDI; Zeqiri HAKIF; Bunjaku AVDYL; Qehaja NEXHAT; Osmani HYSNI &Zeqiri FITIM: RESEARH O HEIGHT PARAMETERS OF THE MAHINED SURFACE, 22 INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSSIUM , 2011“Intelligent Manufacturing and Automation: Learning from nature 23-26th , P 0133-0134. ISSN 1726-9679 , ISBN 978-3901509-83-4, 2011.
31. SALIHU A[vdi], ZEQIRI H[akif] M[ehmet], BUNJAKU A[vdyl], QEHAJA N[exhat], KYCYKU A[zem] & ZEQIRI F[itim]: THE TEMPERATURE RESEARCH IN INCREASED SPEED PROCESSING BY TURNING.15th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”
TMT 2011, Prague, Czech Republic, 12-18 September 2011.

32. ZEQIRI H[akif], SALIHU A[vdi],, BUNJAKU A[vdyl], Osmani H[Hysni], QEHAJA N[exhat] & ZEQIRI F[itim]:RESEARCH OF FLANK WEAR IN TURNING OF STAINLESS STEEL 15th International Research/Expert Conference ” Trends in the Development of Machinery and Associated Technology ” TMT 2011, Prague, Czech Republic, 12-18 September 2011.

33. Qehaja Nexhat, , Zeqiri Hakif, Salihu Avdi, Osmani hysni & Zeqiri Fitim: MACHINABILITY OF METALS, METHODS AND PRACTICAL APPLICATION. Annals of DAAAM & Proceedings 2012, THE 23RD DAAAM WORLD SYMPOSIUM, 24-27th October 2012, University of Zadar, Zadar, Croatia URL: http:\\www.daaam.com E-mail: president@daaam.com, Vienna University of Technology, Karlsplatz 13/311, A-1040 Wien, Austria, Europe.

34. Zeqiri Hakif, Qehaja Nexhat, Zeqiri Fitim, Salihu Avdi & Osmani Hysni: RESEARCH OF FLANK WEAR IN TURNING OF STEEL Ck60 . Annals of DAAAM & Proceedings 2012, THE 23RD DAAAM WORLD SYMPOSIUM, 24-27th October 2012, University of Zadar, Zadar, Croatia URL: http:\\www.daaam.com E-mail: president@daaam.com, Vienna University of Technology, Karlsplatz 13/311, A-1040 Wien, Austria, Europe.

35. N. Qehaja, M. Bruçi, H. Zeqiri, A. Salihu and L. Gara: MODELING OF THE SURFACE ROUGHNESS IN THE DRY TURNING BASED ON ANALYSIS OF MACHINING PARAMETERS, International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2013,Budapest, 10. – 12.09.2013.

36. Nexhat Qehaja, Mirlind Bruçi, Rame Likaj, Ahmet Shala, Hysni Osmani: ASSESSMENT OF MACHINABILITY OF METAL CUTTING, 17th International Research/Expert Conference”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2013, Istanbul, Turkey, 10‐11 September 2013.

37. Afrim Gjelaj, Joze Balic, Avdi Salihu, Nexhat Qehaja and Mirko Ficko: Analysis of Cutting Force by End Milling Using Artificial Intelligence, Journal of Mechanics Engineering and Automation 3 (2013) 517-521, http://www.davidpublishing.com.
38. Mirlind Bruqi, Likaj, R.; Shala, A.; Qehaja, N.; OPTIMIZING OF FLEXIBLE PALLETIZING LINES USING SIMULATION TOOLS, 17th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Association Technology”, TMT 2013,Instambul, Turkey. ISSN 1840-4944.

39.  N. Qehaja., M. Bruçi, H. Zeqiri, A. Salihu and A. Xhelaj ; TOOL LIFE PREDICTION OF TUNGSTEN CARBIDE CUTTING TOOLS  IN TURNING PROCESS, International Conference on Innovative Technologies, Proceedings IN-TECH2014, ISSN 1849-0662, PP.271-275,  Leiria, Portugal,2014.

40. K. Jakupi, N. Qehaja., A. Bunjaku, M. Bruçi and H. Osmani; MODELING OF SURFACE ROUGHNESS FOR DRY MILLING PROCESS USING HSS CUTTERS, International Conference on Innovative Technologies, Proceedings IN-TECH2014, ISSN 1849-0662, PP.301-305,  Leiria, Portugal,2014.

41. Nexhat Qehaja, Kaltrinë Jakupi, Avdyl Bunjaku, Mirlind Bruçi and Hysni Osmani;Effect of Machining Parameters and Machining Time on Surface
Roughness in Dry Turning Process, 25th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, DAAAM 2014, Procedia Engineering 100 ( 2015 ) 135 – 140, Available online at http://www.sciencedirect.com.

Nexhat Qehaja, Kaltrine Jakupi, Avdyl Bunjaku, Mirlind Bruçi, Hysni Osmani*

V. PUBLIKIMET MESIMORE-TEKSTET

a) Publikimet universitare
1. Z. Krasniqi, N. Qehaja, “Përpunimi me prerje II – doracak për llogaritjen e regjimeve të përshtatshme të përpunimit, UP, Fakulteti i makinerisë, Prishtinë, 1986.
2. N. Qehaja, “Teknologjia e materialeve ”-dispencë, (ligjërata të autorizuara), UP, FIM, Prishtinë, 2007.
3. N Qehaja, “ Polimeret “-dispencë, (ligjërata të autorizuara), UP, FIM, Prishtinë, 2008.
4. N.Qehaja, “Metodat Jokonvencionale të përpunimit “ – dispencë ( ligjërata të autorizuara), UP, FIM, Prishtinë, 2009.
5. N.Qehaja, “ Makinat Numerike kompjuterike” – dispencë ( ligjërata të autorizuara), UP, FIM, Prishtinë, 2010.
b) Publikimet për shkolla të mesme.
1. “ Materialet e makinerisë” për klasën e I-rë të shkollës së mesme të makinerisë ( B. Bytyci ; H. Osmani & N.Qehaja ),SHBLSH, Prishtinë,1998.

Advertisements
%d bloggers like this: