Autobiografia

Foto-passaport-2007

Prof.Asoc.Dr.Nexhat Qehaja

I. Informatat personale

Date dhe vendi i lindjes: 02.05.1956 –Rogaçicë, Kamenicë, Kosovë
Address: Matiçan -Prishtinë
E-mail: nexhatq@gmail.com
Phone: +377 (0)44/111 707

II. Shkollimi

1. Shkolla filore : “ 1 Maji ”- Rogocicë, 1971.
2. Shkolla e mesme: Qendra teknike “19 Nëntori ” – Prishtinë, 1975.
3. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Drejtimi i Prodhimtarisë, Diplomë,1980.
4. Sveućilište u Zagrebu, Fakultet Strojarstva i Brodogradnje, Magisterij, Zagreb, 1989.
5. University of Vienna, “Institut fϋr Handhabungsgeräte und Robotertechnik” – Tehnische Universität Wien, specializim në fushën e makinave CNC (Computer Numerical Control), prill/maj 2004.
6. Universiteti Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departmenti i Prodhimtarisë dhe Automatizimit, Teza e Doktoratës, Prishtinë, 2006.

III. Aktiviteti pedagogjik 

1. Asistent, Universiteti Prishtinës, Faculteti i Inxhinierisë Mekanike, Departmenti i Prodhimtarisë dhe Automatizimit, 1981-1992.

2. Ligjerues, Universiteti Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departmenti i Prodhimtarisë dhe Automatizimit, 1993-2006.

3. Prof. Asistent, Universiteti Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departmenti i Prodhimtarisë dhe Automatizimit e Komunikacionit, 2007-2011.

4. Prof. Asoc., Universiteti Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departmenti i Prodhimtarisë dhe Automatizimit, 2011.

IV. PUBLIKIMET SHKENCORE

01. Qehaja, N., “Zavisnost reznih alata i produktivnost rada u procesu eksploatacije”, Punim i magjistraturës, Zagreb,1989.

02. N. Qehaja, “Besueshmëria e instrumenteve metalprerëse në procesin e eksploatimit”, Makineria, Revistë shkencore për teori dhe praktikë në makineri, Viti I, Nr. 2, Prishtinë, 1997, faqe 51 – 58.

03. Z.Krasniqi, N.Qehaja, “Bilanci energjetik i procesit të prerjes”, Makineria-Revistë shkencore për teori dhe praktikë në makineri, viti II, nr.1 Prishtinë, 1998.

04. N. Qehaja, Z.Krasniqi, “Produktiviteti i punës në vartësi të llojit dhe cilësisë së instrumentit metalprerës”, Makineria, revistë shkencore për teori dhe praktikë në makineri, viti II nr.1, Prishtinë, 1998.

05. Z. Krasniqi, A. Bunjaku, N. Qehaja, “Shpenzimet e përpunimit gjatë regjimeve optimale të prerjes”, Makineria-Revistë shkencore për teori dhe praktikë në makineri, viti III, nr. 1, Prishtinë, 2001.

06. Xh. Berisha, N. Qehaja, “Kualiteti, riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve elektrike në amvisëri në funksion të kursimit të energjisë elektrike”, konferenca e I-rë ndërkombëtare e IEME-së, Prishtinë, 2002.

07. N. Qehaja, A. Bunjaku, H. Osmani, “The reliability of the metal cutting tools on the bases on method of consumation”, The 13th International DAAAM Simposium, Vienna, 2002.

08. N. Qehaja, A. Bunjaku, H. Mehmeti, H. Osmani:”Analiza krahasuese e vetive prerëse të pllakëzave metalprerëse prej metali të forte standard dhe me dy shtresa mbështjellëse”, simpoziumi i III-të ndërkombëtarë, Materialet dhe përdorimi i tyre, Prishtinë, 2003.

09. Z. Krasniqi, N. Qehaja: “Aplikimi i NC teknologjisë në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme metalo-përpunuese”, Simpoziumi i I-rë, Gjendja dhe perspektiva e Inxhinierisë Mekanike, Prishtinë, 20-21. V. 2004.

10. N. Qehaja, “Hulumtimi i besueshmërisë të instrumenteve metalprerëse gjatë përpunimit me tornim të pistonetave të amortizatorit”, punim doktorature, Prishtinë, shtator 2006.

11. Qehaja, N.; Bunjaku, A.; Salihu, A.; Zeqiri, M.:” The reliabilityof the metal cutting tols on the bases of technological criteria of consumption method”, The 17th International DAAAM Simposium, Vienna, 23-26TH October 2006.

12. Salihu, A.; Bunjaku, A.; Qehaja, N.; Zeqiqi, H.:”Investigation of bearing ratio of the machined surface profile as a function of machining conditions”, The 17th International DAAAM Simposium, Vienna, 23-26TH October 2006.

13. Andonov, I.; Qehaja, N.; Bunjaku, A.: “Simulation modeling of carbide tools wear, BULTRIB 2006, Nacionalna naucno-tehniceska konferencia s medunarodno ucastie, Sofia, 27 oktomvri 2006.

14. Andonov, I.; Qehaja, N.: “Modeling the cutting forces in turning”, BULTRIB 2006, Nacionalna naucno-tehniceska konferencia s medunarodno ucastie, Sofia, 27 oktomvri 2006.

15. Salihu, Avdi; Bunjaku, Avdyl; Zeqiri, Hakif & Qehaja, Nexhat; “Temperature research during processing with ceramic plates in turning”, The 1st European DAAAM International Young Researchers` and Scientists` Conference, Vienna, 24-27 th October 2007, University of Zadar, Zadar, Croatia.

16. Pavlov A.; Andonov I.; Qehaja N.; Pavlov I., “Simulation modeling of carbide tools wear”, ANNALS of the Oradea University “Fascicle of Management and Technological Engineering, 2007.

17. Salihu A.; Zeqiri H.; Bunjaku A.; Qehaja N.; Kyqyku A., “Research of the Roughness Profile Height Parametrs of the Surface Machined byTurning “13 th International Research/Expert Conference “Trends in the development of machinery and Associated Technology”TMT 2009.

18. Zeqiri, H.,; Salihu, A., Bunjaku, A., Osmani, H., Qehaja, N., Zeqiri, F. “Flank wear in turning of hardened steel 42CrMo4”, 13 th International Research/Expert Conference “Trends in the development of machinery and Associated Technology”TMT 2009.

19. Salihu A.; Zeqiri H.; Bunjaku A.; Qehaja N.; Osmani H.; Kycyku A., “Research of the horizontal parametars of the roughness machined surface by turning”, The 20th INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM “Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions” 2009.

20. Qehaja N.; Bunjaku A.; Kacani J.; Salihu A.; Zeqiri H.; Osmani H. “Mathematical models of flank wear curve during the turning of steel C60E4”, The 20th INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions” 2009.

21. Qehaja N.; Bunjaku A.; Salihu A.; Zeqiri H., “Determination of the necessity of cutting instruments for turning by means of their wear”, Journal Of The Technical University – Sofia, Plovdiv Branch; Fundamental Sciences And Applications Vol.14(2) – Proceedings Of The International Conference: Engineering, Technologies And Systems-TECHSYS’ 2009, Bulgaria.

22. Salihu A., Zeqiri H., Bunjaku A., Qehaja N. & Zeqiri F., “Research of surface roughness average of steel c45 during turning”, Anals of DAAAM for 2010 & Procedings of the 21st International DAAAM symposium, Vienna,2010.

23. A. Salihu, H. Zeqiri, A. Bunjaku, N. Qehaja, A., ”Correlation research of cutting forces during turning”, 14th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2010.

24. H. Zeqiri, A, Salihu, A. Bunjaku, H.Osmani, N. Qehaja, F. Zeqiri, “Chip deformation and its morphology in orthogonal cutting of hardened steel 42CrMo4”, 14th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2010,

25. N. Qejaja, H.Zeqiri, H. Osmani, J. Kacani, F. Zqiri, “Comparative analysis of metal cuting tools reliability during processing by turning in laboratory conditions and exploitation”, 14th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2010.

26. Salihu A., Zeqiri H.,; Bunjaku A., Qehaja N., Osmani H. &Zeqiri F., “Researh o height parameters of the mahined surface”, 22Th INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSSIUM , 2011“Intelligent Manufacturing and Automation”

27. Salihu A., Zeqiri H., Bunjaku A., Qehaja N., Kycyku A. & Zeqiri F., “The temperature research in increased speed processing by turning”, 15th International Research/Expert Conference”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2011.

28. Zeqiri H., Salihu A., Bunjaku A., Osmani H., Qehaja N. & Zeqiri F., “Research of flank wear in turning of stainless steel”, 15th International Research/Expert Conference”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2011.

29. Zeqiri Hakif, Qehaja Nexhat, Zeqiri Fitim, Salihu Avdi & Osmani Hysni, “Research of flank wear in turning of steel ck60”, Annals of DAAAM & Proceedings 2012, THE 23RD DAAAM WORLD SYMPOSIUM

30. Zeqiri H., Salihu A., Bunjaku A., Osmani H., Qehaja N. & Zeqiri F., “Research of flank wear in turning of steel ck60”, Annals of DAAAM & Proceedings 2012, THE 23RD DAAAM WORLD SYMPOSIUM.

31. Qehaja Nexhat, Zeqiri Hakif, Salihu Avdi, Osmani hysni & Zeqiri Fitim, “Machinability of metals, methods and practical application”, Annals of DAAAM & Proceedings 2012, The 23 RD DAAAM WORLD SYMPOSIUM.

32. Bruqi M., Likaj, R.; Shala, A.; Qehaja, N., “Optimizing of flexible palletizing lines using simulation tools”, 17th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Association Technology”, TMT 2013, Instambul, Turkey. ISSN 1840-4944.

33. A. Gjelaj, J. Balic, A. Salihu, N. Qehaja and M. Ficko, “Analysis of cutting force by end milling using artificial intelligence”, Journal of Mechanics Engineering and Automation 3 (2013) 517-521.

34. N. Qehaja, M. Bruçi, R. Likaj, A. Shala, H. Osmani, “Assessment of machinability of metal cutting”, 17th International Research/Expert Conference”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2013, Istanbul, Turkey, 10‐11 September 2013.

35. N. Qehaja, M. Bruçi, H. Zeqiri, A. Salihu, L. Gara, “Modeling of the surface roughness in the dry turning based on analysis of machining parameters”, 4th International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2013,

36. Qehaja N., Bruçi, M., Zeqiri H., Salihu A. and Gjelaj A., “Tool life prediction of tungstein carbide cutting tools in turning process”, International Conference on Innovative Technologies, IN‐TECH 2014,Leiria, 10. ‐ 12.09.2014.

37. Jakupi K., Qehaja N., Bunjaku A., Bruçi M., Osmani H., “Modeling of surface roughness for dry milling process using HSS cutters”, International Conference on Innovative Technologies, IN‐TECH 2014,Leiria, 10. ‐ 12.09.2014.

38. Qehaja N., Jakupi K., Bunjaku A., Bruçi M., Osmani H., “Effect of Machining Parameters and Machining Time on Surface Roughness in Dry Turning Process”, Procedia Engineering,Volume 100, 2015, Pages 135-140, 25th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, 2014.

39. Qehaja N., Doçi I.*, Bruçi M., Abdullahu F., Jakupi K, Zhujani F, “Mathematical modelling of surface roughness through machining parameters and machining time during the dry milling process”, Proceedings of the 27th DAAAM International Symposium, DAAAM International, ISBN 978-3-902734-08-2, ISSN 1726-9679, Vienna, Austria,2016.

40. Doçi, I.,Bruqi, M.,Qehaja, N., “Dynamic analysis and motion control of hydraulic crane for men lifting using modeling and simulations”, Proceedings of the 27th DAAAM International Symposium, DAAAM International, ISBN 978-3-902734-08-2, ISSN 1726-9679, Vienna, Austria,2016.

41. Zhujani F., Qehaja N., Abdullahu F.*, Bruçi M., “Mathematical modelling of surface roughness for evaluating the effects of cutting parameters in drilling process”, Proceedings of the 27th DAAAM International Symposium, DAAAM International, ISBN 978-3-902734-08-2, ISSN 1726-9679, Vienna, Austria,2016.

42. Qehaja, N., Abdullahu F., Zhujani, F., “Predictive mathematical modeling of tool life based on cutting parameters and workpiece material hardness using regression analysis”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)Volume 8, Issue 8, August 2017, pp. 1229–1237, Article ID: IJMET_08_08_123 Available online at http://www.iaeme.com/IJMET/issues.asp?JType=IJMET&VType=8&IType=8ISSN Print: 0976-6340 and ISSN Online: 0976-6359.

43. Bruqi, M.,Likaj, R.,Shala, A.,Qehaja, N., “Automatic design of technological process of forging”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, 2017.

44. Qehaja N., Abdullahu F., “Mathematical modeling of the influence of cutting parameters and tool geometry on surface roughnes during drilling process” , I n t e r n a ti o n a l j o u r n a l for science, technics and innovations for the industry YEAR XI 9 Issue ISSN PRINT 1313-0226 ISSN WEB 1314-507X / 2017 MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS. pp. 446-449, Varna,2017.

45. Qehaja N. , Kyçyku A., “Tool life modeling based on cutting parameters and work material hardness in turning process”, I n t e r n a ti o n a l j o u r n a l for science, technics and innovations for the industry YEAR XI 7 Issue ISSN PRINT 1313-0226 ISSN WEB 1314-507X / 2017 MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS, pp. 356-359, Varna, 2017.

46. Kyçyku A, Qehaja N., „Research and analysis of dynamic parameters in v-belts”, I n t e r n a ti o n a l j o u r n a l for science, technics and innovations for the industry YEAR XI 7 Issue ISSN PRINT 1313-0226 ISSN WEB 1314-507X / 2017 MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS, Varna, 2017.

47. Qehaja N.,Kycyku A.,Zhujani F.,”TOOL WEAR MODELING OF HARDENED 42CrMo4 STEEL DEPENDING ON CUTTING PARAMETERS AND WORKPIECE MATERIAL HARDNESS DURING TURNING PROCESS”,ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara– International Journal of Engineering Tome XV [2017] – Fascicule 4 [November],ISSN: 1584-2665 [print; online]ISSN: 1584-2673 [CD-Rom; online].

48. Kyçyku A., Qehaja N., “DETERMINING OF BREAKING AND RELAXING FORCE FOR TRAPEZOID BELT”, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara– International Journal of Engineering Tome XV [2017] – Fascicule 4 [November],ISSN: 1584-2665 [print; online]ISSN: 1584-2673 [CD-Rom; online].

49.Qehaja, N., Abdullahu F., Zhujani, F., “MULTIFACTORIAL MATHEMATICAL MODELS OF TOOL LIFE FOR TURNING OPERATION BASED ON TOOL WEAR AND CUTTING PARAMETERS” International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET), Volume 08, Issue 11, (Nov 2017).

50. Qehaja, N., Abdullahu F., Zhujani, F.,Mathematical model determination for surface roughness during cnc end milling operation on 42CRMO4 hardened steel ,International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET), Volume 09, Issue 1, (January 2018).

51. Abdullahu, F., Qehaja, N., Zhujani, F.,Determination of empirical mathematical model for tool wear curves based on experimental data, International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET), Volume 09, Issue 1, (January 2018).

PUBLIKIMET MESIMORE -TEKSTET

1. Z. Krasniqi, N. Qehaja, “Përpunimi me prerje II – doracak për llogaritjen e
regjimeve të përshtatshme të përpunimit, UP, Fakulteti i makinerisë, Prishtinë, 1986.
2. N. Qehaja, “Teknologjia e materialeve ”-dispencë, (ligjërata të autorizuara),
UP, FIM, Prishtinë, 2007.
3. N Qehaja, “ Polimeret “-dispencë, (ligjërata të autorizuara), UP, FIM,
Prishtinë, 2008.
4. N.Qehaja, “Metodat Jokonvencionale të përpunimit “ – dispencë ( ligjërata të
autorizuara), UP, FIM, Prishtinë, 2012.
5. N.Qehaja, “ Makinat Numerike kompjuterike” – dispencë ( ligjërata të
autorizuara), UP, FIM, Prishtinë, 2013.
6. N. Qehaja, “Projektimi i proceseve teknologjike”- dispencë (ligjerata të
autorizuara), UP, FIM, 2016.
7. N. Qehaja, “Ekonomia e prodhimtarisë”- dispencë (ligjerata të autorizuara),
UP, FIM, 2016.
8. N. Qehaja, “Projektimi i proceseve teknologjike”- dispencë (ligjerata të autorizuara,UP, FIM, 2016.

b) Publikimet për shkolla të mesme.
1. “ Materialet e makinerisë” për klasën e I-rë të shkollës së mesme të makinerisë ( B. Bytyci ; H. Osmani & N.Qehaja ),SHBLSH, Prishtinë,1998.

Advertisements
%d bloggers like this: